Tarihçe: Turizm Rehberliği Bölümüne zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı açılması ve bölümün öğretim dilinin Türkçeden en az %30 İngilizceye dönüştürülmesi konusunda yapılan teklif, 31.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Bu kapsamda müfredatta yer alan toplam ders kredisinin en az %30’u İngilizce verilmekte olup 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle derslerin eğitim dili Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilmektedir.

Bölümün Misyonu: Üniversitemizin Turizm Rehberliği Bölümü, ülkemizin sahip olduğu tarihi ve doğal varlıkları, kültürel değerlerimizi yerli ve yabancı ziyaretçilere gönüllü birer kültür ve tanıtım elçileri olarak en iyi şekilde aktarabilecek turist rehberlerini yetiştirmektir.

Bölümün Vizyonu: Turist rehberliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek eğitim kalitesi ve araştırma faaliyetleri ile lider bir eğitim kurumu olmaktır.

Bölüm Hakkında Genel Bilgi: Bölümün eğitim-öğretim dili en az %30 İngilizce gerçekleştirilmekte olup bölümde zorunlu hazırlık eğitimi bulunmaktadır. Zorunlu hazırlık eğitimi ile birlikte eğitim-öğretim süresi 5 yıldır. Bölüm kadrosunda 3 doktor öğretim üyesi bulunmakta olup seçmeli yabancı dil dersleri ve uzmanlık gerektiren bazı dersler için üniversitemizin diğer fakültelerindeki öğretim üyelerinden destek alınmaktadır. Bölümün müfredatında yer alan seçmeli yabancı dil kapsamında ise Almanca ve Rusça dilleri yer almaktadır. Böylece öğrencilere istediği yabancı dil eğitimini seçme imkânı tanınmaktadır.

Bölümümüz, ERASMUS+ Programı, Mevlana Değişim Programı ve Farabi Değişim Protokolü kapsamında yurtdışında ve yurtiçinde anlaşmalı birçok üniversite ile öğrenci değişimi gerçekleştirebilmektedir. ERASMUS+ Programı kapsamında 25 ülkeden 40 üniversite ile anlaşma sağlamış olup bu programdan şimdiye kadar 13 öğrencimiz faydalanmıştır. Böylece bölüm öğrencilerimizin gittikleri ülkede hem yeni bir dil edinmeleri hem de kendilerini kültürel anlamda geliştirip farklı görüş açıları kazanmaları mümkün olabilmektedir.

Turist rehber adaylarının aldıkları teorik eğitimin uygulama ile desteklenmesi gerektiğinin farkında olan bölümümüzde, öğrencilerin edindikleri bilgiyi uygulamalı olarak pekiştirmeleri için yaz döneminin süresi önemli görülmektedir. Bu kapsamda Akademik takvim Turizm Fakültesi’ne özgü olup eğitim-öğretim bitiş tarihi erkene çekilmektedir. Bölümümüzde öğrencilerimizin daha fazla uygulama yapabilmelerine imkân sağlamak için eğitim öğretim süresi kapsamında teknik geziler gerçekleştirmektedir.

Bölüm Öğrenme Hedefleri: Hazırlık eğitimi ile birlikte 5 yıllık Turizm Rehberliği Eğitim Programı ile yoğun İngilizce ve ikinci yabancı dil desteğinin yanı sıra zorunlu ve seçimlik mesleki dersler ile öğrencilerinin turizm rehberliği mesleğine özgü kavram ve ilkeleri kavrayıp, uygulama pratiğinin gelişmesine olanak sağlamaktır.

Bilimsel ve Mesleki Yeterlilikler:

Bilgi (Program Yeterlilikleri):

- Turizm ve turizm rehberliği mesleğine ilişkin temel kavramları bilmek.

- En az bir yabancı dilde mesleki bilgileri aktarabilme becerisine sahip olmak.

- Turizm rehberliği kapsamında eğitimini aldığı dersler ile ülkenin tanıtımında kültür ve tanıtım elçiliği görevini üstlenmek.

- Kültürel mirasın korunması, kaynaklarımızın sürdürülebilirliği ve yerel halkın katılımı gibi konularda bilinç sahibi olmak.

- Turizm rehberlik mesleğine ilişkin hem Türkiye’deki hem de Dünya’daki yeni gelişmeleri takip etmek ve uygulamak.

Beceri (Alan Yeterlilikleri):

- Turizm rehberliği mesleği ile ilgili arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, ikonografi gibi alanlarda bilgi sahibi olmak ve sahada uygulayabilmek.

- Türkiye’nin turistik çekicilikleri (kültürel ve doğal) ile Türkiye’de ve dünyada yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih ve sanatları hakkında bilgi sahibi olmak.

- Turizm, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği mesleğine ilişkin mevzuat ve meslek standartları hakkında bilgi sahibi olmak.

En az iki yabancı dilde mesleki bilgilerini aktarabilmek.

Mezuniyet Koşulları: Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarı ile geçmesi, genel ortalamasının 2.00 ve üzeri olması, en az 240 Akts ders alması ve zorunlu stajlarını tamamlanmış olması gerekmektedir.

Kariyer/İstihdam Olanakları: Turizm rehberliği bölümünden mezun olan öğrenciler; 26/12/2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nde YDS’den (Yabancı Dil Sınavı) en az 75 puan almaları (Madde 3 bend s) ya da TUREB’in düzenlediği yabancı dil sözlü ve yazılı sınavlarından başarılı olmak,  ülkesel yurtiçi uygulama gezi süresi en az otuzaltı takvim günü, bölgesel yurtiçi uygulama gezi süresi ise her bir bölge için en az altı takvim günü (Madde 14 bend 2) olan uygulama gezisini tamamlamaları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları sonucunda Turist Rehberliği Çalışma Kartı alarak ülke genelinde Türkçe veya kimliğinde yazılı dilde/dillerde Turizm Rehberliği yapabileceklerdir. Bununla birlikte turist rehberlerinin, yerleşim yerinin bulunduğu ilde kurulmuş odalardan birine, yerleşim yeri olan ilde oda kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan birine üye olmaları zorunludur. Eylemli ve eylemsiz turist rehberlerinin ad, soyad ve sicil numaraları ilgili birliğin resmî internet sitesinde yayınlanır. Meslek sadece eylemli turist rehberleri tarafından icra edilebilir. Eylemli turist rehberi olabilmek için bir yıl süreyle geçerli olan çalışma kartının alınması zorunludur. Çalışma kartı, Bakanlık tarafından ruhsatname verilmiş turist rehberlerine, müracaatları halinde Birlik tarafından basılan ve kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere verilen izin belgesidir. Çalışma kartı alan turist rehberleri eylemli turist rehberidir ve mesleği fiilen icra edebilir (Madde 27 bend 1).

Bölümden mezun öğrenciler, seyahat acentalarının tüm bölümlerinde işgören ve yönetici konumunda görev alabilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolarında, turizm bürolarında veya müzelerde çalışabilirler. Havayollarında operasyon ve bilet satış bölümlerinde görev alabildikleri gibi kendi alanları ile ilgili işyeri de açabilirler. Diğer tüm turizm işletmelerinde de (konaklama işletmeleri, yiyecek ve içecek işletmeleri, rekreasyon işletmeleri) orta veya üst düzey yönetici pozisyonunda çalışabilmektedirler. Bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) yeterli puanı alan öğrenciler diğer kamu kurumlarında da memur olarak istihdam edilebilmektedirler. Aynı zamanda akademik kariyer yapmak isteyen lisans düzeyinde Turizm Rehberliği bölümünden mezun olan öğrenciler Turizm Rehberliği Anabilim Dalı, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı ve farklı anabilim dallarında lisansüstü programlara devam ederek akademik kadrolarda da yer alabilmektedirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yükseköğretim kurumlarının yurt içi veya yurt dışındaki diğer programlarında öğrenim görmüş olan öğrencilerin başarılı şekilde tamamladığı derslerin tanınması ile ilgili başvuru işlemi, öğrencilerin bölüme kesin kayıt yaptırdıktan sonra gerçekleştirilmektedir. Başvurular yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde karara bağlanmaktadır.