Tarihçe: 09 Ocak 2019 tarih ve 576 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılıp yerine Turizm Fakültesi kuruldu. Turizm Fakültesi bünyesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle Turizm İşletmeciliği bölümü, merkezi giriş sınavı ile öğrenci kabul ederek eğitim – öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bölümün Misyonu: Turizm işletmeciliği bölümü; temeli bilim olan, bilimsel ilkelere uygun bilgi üretmeyi, yönetişimi benimsemeyi, katılımcı mekanizmayla sürekli yenilenmeyi, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi; ulusal ve uluslararası düzeyde turizm uygulamalarında yenilikler ortaya koymayı, sosyal sorumluluk bilinci geliştirmeyi, sektöre katkı sağlayan akademik projeler üretmeyi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bireyler yetiştirerek toplumsal refah ve gelişime katkı sağlamayı misyon edinmiştir.

Bölümün Vizyonu: Akademik ve sektörel başarılarla, eğitim öğretim kalitesini sürekli iyileştirme ve geliştirme ilkesiyle; bölge ve ülke ihtiyaçlarını dikkate alarak katkı sağlayan; topluma ve turizm sektörüne değer katan insan kaynağı yetiştirmek. 

Bölüm Politikası:

- Turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu ileri düzey yönetim bilgisine sahip nitelikli yönetici adaylarını yetiştirmek

Uluslararası rekabet ortamında avantaj sağlayacak en az iki yabancı dili (İngilizce- Almanca- Rusça, Çince vb.) çok iyi düzeyde bilen turizm işletmecisi yetiştirmek

Teorik ve pratik bilgileri harmanlayarak kullanabilen potansiyel işgücü oluşturabilmek

Sektörün gelişimleri hakkında güncel bilgileri araştırarak, projeler üretmek

Turizm İşletmeciliği ile ilgili yenilikleri sürekli olarak incelemek, akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmek

Sosyal ilişkileri gelişmiş, özgüveni yüksek bireyler oluşturmak

Öğrencilerin bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla sektörle iş birlikleri sağlanmak

Bölüm Hakkında Genel Bilgi:

Eğitim süresi 4 yıllık lisans eğitiminden oluşan bölümde toplamda 240 AKTS değerinde eğitim programı uygulanmaktadır. Bölüm müfredatı kapsamında turizm sektörünün farklı alanlarına ait temel konuların detaylı olarak verildiği teorik ve uygulamalı dersleri (Turizm İşletmeciliği, Otel İşletmeciliği, Turizm Pazarlaması, Turizm Ekonomisi, Stratejik Yönetim vb.), yöneticilik düzeyinde işletmecilik dersleri ve ayrıca İngilizce dışında Almanca ve Rusça seçmeli dersleri de bulunmaktadır.

Bölümümüz, ERASMUS+ Programı, Mevlana Değişim Programı ve Farabi Değişim Protokolü kapsamında yurtdışında ve yurtiçinde anlaşmalı birçok üniversite ile öğrenci değişimi gerçekleştirebilmektedir. Değişim programları ile bölüm öğrencilerimize yurtdışında bir dönem veya bir yıl eğitim alabilme ve staj yapabilme fırsatı sunulmaktadır. Böylece öğrencilerin gittikleri ülkede hem yeni bir dil öğrenmeleri hem de kendilerini kültürel anlamda geliştirip farklı görüş açıları kazanmaları mümkün olabilmektedir. Değişim programları kapsamında 25 ülkeden 40 üniversite ile anlaşma sağlanmıştır.

Öğrencilerin aldıkları teorik eğitimin uygulama ile desteklenmesi gerektiğinden yaz döneminin süresi önemli görülmektedir. Bu kapsamda Akademik Takvim Turizm Fakültesi’ne özgü olup eğitim-öğretim bitiş tarihi erkene çekilerek yaz dönemi süresi uzatılmaktadır. Turizm Fakültesi’nin uygulamış olduğu akademik takvim, turizm sezonu dikkate alınarak yapılmaktadır. Böylece öğrenciler sektörde daha kolay çalışma imkanı bulabilmekte ve elde ettikleri çalışma imkanları ile geleceğe yönelik yeni ve farklı iş alternatifleriyle de karşılaşmaktadırlar. 

Bölümde öğrencilerin daha fazla uygulama yapabilmelerine imkân sağlamak için eğitim öğretim süresi kapsamında teknik geziler gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda fakültemize bağlı olarak kurulan 160 üye öğrencisi olan Turizm ve Seyahat Topluluğu ile hem teknik gezilerin daha fazla gerçekleştirilmesi hem de öğrencilerin sektör temsilcileri ile bir araya gelmeleri sağlanabilmektedir.

Bölüm mezunları mezun olduktan sonra özel sektör ve kamuda istihdamlarının yanı sıra akademik bilgi ve yetkinliklerini artırmak amacıyla Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında lisansüstü düzeyde eğitim alarak kendilerini geliştirebilmektedir. Bölüm bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenciler bilimsel bilgiyi her düzeyde üretebilecek şekilde geliştirebilmektedirler.

Bölüm Öğrenme Hedefleri: Turizm işletmeciliği alanında çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim suretiyle turizm sektörü için nitelikli iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları olarak yaşanan gelişmelerin ülke ve işletme açısından sonuç olasılıklarını değerlendirebilen ve bunu iş yaşamında uygulamaya geçirebilen nitelikli turizmciler yetiştirmektir. Mevcut ve gelecek teknolojilerini yakından takip eden, sektör eğilimleri hakkında kestirimler yapabilen, planlamadan kontrol aşamasına kadar yönetim süreçlerinde uygulamaya dönüştürebilen bireyler olmalarını sağlamaktır. Girişimcilik ruhuna sahip, fırsatları gözlemleyebilen, sağlam temelleri olan özgüvenli yöneticiler olacak biçimde hayat boyu öğrenme anlayışı taşıyan bireyler yetiştirmektir. 

Bilimsel ve Mesleki Yeterlilikler:

Bilgi (Program Yeterlilikleri):

- Turizm işletmeciliği alanıyla ilgili güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek

Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olmak

Turizm alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı (önbüro ve materyal yönetimi, bilet satış vb.) ve donanımı bilgisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak (ECDL-A“European Computer Driving Licence”, Advanced Level)

Turizm ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek, hissedarları ve paydaşları eğitmek

Kelime anlamı, kompozisyon kuralları ve gramer dâhil olmak üzere bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, alanındaki bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlamak ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

Beceri (Alan Yeterlilikleri):

- Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek

Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilmek, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımak; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir olmak

Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak

Turizm alanı ile ilgili sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip olmak, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilmek

Turizm alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek

Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümlerin, değerlendirmelerin ve sorunlara yaklaşım yollarının zayıf ve kuvvetli yönlerini tanımlamak için akıl yürütebilen ve farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilmek

Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, turizm ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek

Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcamak ve yeni bilgi ve fikirlere açık olarak, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynamak

Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olup doğru ve etkili konuşabilmek, ikna gücü yüksek, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilmek, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip olmak

Mezuniyet Koşulları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve turizm projesini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Kariyer/İstihdam Olanakları: Konaklama işletmeleri, Seyahat acentaları ve Tur operatörleri, Kurvaziyer işletmeleri, Yiyecek-içecek işletmeleri, Turizm eğitim kurumları ve diğer turizm işletmelerinde iş bulma olanağına sahiptir. Turizm işletmeciliği bölümü mezunları kişisel gelişimlerini tamamlayarak turizm işletmelerinde üst düzey yönetici konumuna gelebilecekleri gibi Turizm İşletmeciliği, İşletme, İktisat, Sosyoloji vb. alanlarda Yüksek Lisans/Doktora yapabilme ve Yükseköğretim Kurumlarının turizm ile ilgili bölüm ve programlarında akademisyen olabilme olanaklarına da sahiptir. Mezunlar Konaklama İşletmelerinde; Otel Müdürü, Önbüro Müdürü, Yiyecek İçecek Müdürü, Bar Yöneticisi, Restoran Şefi, Garson, Resepsiyon Şefi, Resepsiyonist, Kat Hizmetleri Yöneticisi, Kat Şefi gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik mevkilerde; Yeme-İçme İşletmelerinde, Restoran Müdürü, Restoran Şefi, Şef Garson, Barmen, Barmaid vb.; Seyahat Acentalarında işletme sorumlu müdürlüğü, tur yöneticiliği, enformasyon memurluğu vb.; Hediyelik Eşya Mağazalarında, mağaza müdürlüğü, satış elemanı vb.; Turizm Bakanlığı’nda müfettiş ve bakanlığın çeşitli kademelerinde değişik görevler, kamuya ait turistik tesislerde iş imkânları; Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı; Hizmet sektörüne yönelik bir eğitim verildiği için hizmet sektöründe yöneticilik, banka memurluğu vb. iş imkânları da bulunmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri alanında pedagojik formasyon alan mezun öğrenciler için ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatı da bulunmaktadır.

Önceki Öğrenimin Tanınması: Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler ilgili mevzuat uyarınca Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programa aktarılarak öğrenci bu ders ya da derslerden muaf tutulabilir. Ayrıca, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.